Pogosto zastavljena vprašanja

Na zahtevo članov skupine G20 je Odbor za finančno stabilnost (ang. Financial Stability Board, okr. FSB), mednarodna organizacija, ki nadzoruje globalni finančni sistem, dal pobudo za vzpostavitev globalnega LEI sistema (ang. Global Legal Entity Identifier System, okr. GLEIS) v okviru katerega bi se vsak pravni subjekt, udeleženec globalnega finančnega trga, lahko identificiral s pomočjo edinstvene identifikacijske kode (ang. Legal Entity Identifier, okr. LEI).

V juniju 2014 je ustanovljena Global Lei Foundation (okr. GLEIF) kot neprofitna organizacija, ki jo regulira in nadzoruje Mednarodni odbor za regulativni nadzor (ang. Regulatory Oversight Committee, okr. ROC) in katere naloga je operativna vzpostavitev GLEISa (več na:  www.gleif.org).

Dodelitev LEI kode je naloga t. i. lokalnih operaterjev (ang. Local Operating Unit, okr. LOU). Pojem začasni lokalni operater (okr. pre-LOU) se nanaša na lokalne operaterje, ki jih je pooblastil ROC v prehodnem obdobju, dokler GLEIF ni prevzel te naloge.
LEI koda omogoča edinstveno identifikacijo pravnih subjektov, ki so del globalnega finančnega trga. Zagrebška borza ima vlogo lokalnega operaterja v skladu s pooblastilom, ki ga je pridobila od Mednarodnega odbora za regulativni nadzor.

LEI koda je edinstvena 20-mestna alfanumerična koda, ki jo Zagrebška borza (dalje: Borza) dodeli pravnim subjektom po standardu ISO 17442:2012:
 • Mesto 1-4: edinstven prefiks dodeljen Borzi s strani ROCa;
 • Mesto 5-6: dva rezervna numerična znaka postavljena na vrednost nič;
 • Mesto 7-18: koda, ki se nanaša na pravni subjekt, ki jo generira in dodeli Borza;
 • Mesto 19-20: dve kontrolni mesti v skladu s standardom ISO/IEC 7064 (MOD 97-100)
Seznam vseh predpisov za določitev družb, ki morajo zaprositi za LEI kode, je dostopen na spletni strani Global LEI sistema Global LEI Foundation or GLEIF.
Za oddajo zahteve za dodelitev LEI kode, uporabnik se najprej mora registrirati ter odprti uporabniški račun preko zseLEI servisa. Po registraciji lahko uporabnik zaprosi za dodelitev LEI kode s pomočjo spletnega obrazca, ki je dostopen pri zseLEI. Podrobna navodila lahko pogledate v Uporabniškem priročniku za zseLEI.
Za dodelitev LEI kode lahko zaprosi delavec pravnega subjekta ali agent pooblaščen za zastopanje subjekta. Če zahtevo odda agent, treba je dostaviti pooblastilo v elektronski obliki, s katerim se agent pooblasti, da deluje v imenu in za račun pravnega subjekta v odnosih z Borzo.
Podatke o dodeljenih LEI kodah in pravnih subjektih, na katere se LEI kode nanašajo, Borza javno objavlja na svojih spletnih straneh. Dodeljene LEI kode se lahko poišče po nazivu pravnega subjekta, LEI kodi, državi, v kateri je subjekt registriran, in kodi v poslovnem registru.

Vsak delovni dan so javnosti na voljo naslednje datoteke XML preko spletnih strani ZSE:
 • Dokument s seznamom vseh LEI kod, katere vzdržuje ZSE,
 • Dokument z informacijami o neposredno nadrejenih (obvladujočih) družbah (Level 2),
 • Dokument s seznamom izjem, ki so izvzete iz zahteve po poročanju o neposredno nadrejenih (obvladujočih) družbah (Level 2).
Več informacij o formatu XML prej omenjenih datotek lahko najdete na internetnih straneh Global LEI Foundation (GLEIF). (https://www.gleif.org/en/about-lei/common-data-file-format)
Nadomestilo za dodelitev LEI kode znaša 98,21 EUR + DDV in se plača ob oddaji zahteve za dodelitev LEI kode. Dodeljena koda je veljavna eno leto, potem pa je treba še naprej vzdrževati LEI kodo.

Nadomestilo nadaljevanja vzdrževanja LEI kode znaša 53,09 EUR + DDV na leto.
Po oddaji zahteve za dodelitev LEI kode, bo oseba, ki je zaprosila za dodelitev, dobila na elektronski naslov, ki je naveden na zahtevi, navodilo za plačanje stroška na eden izmed bančnih računov Zagrebške borze, ki so navedeni spodaj:
 
Reifeissenbank Austria d.d. Zagreb:  HR8324840081100277421
Erste&Steiermarkische bank d.d.: HR3624020061100517924
Privredna banka Zagreb d.d.:  HR8623400091110306562
Societe Generale-Splitska banka d.d.: HR3123300031152602712
 
LEI koda dodeljena pravnem subjektu s strani drugega lokalnega operaterja se lahko prenese na zseLEI. Treba je registrirati se kot uporabnik zseLEI servisa ter oddati zahtevo za prenos LEI kode, potem pa bo Borza kontaktirala lokalnega operaterja in opravila prenos. Podrobna navodila lahko pogledate v Uporabniškem priročniku za zseLEI.
Uporabnik lahko spremeni podatke s pomočjo ustreznih obrazcev v spletni obliki, ki so dostopni na zseLEI.

Poleg tega vsaka oseba, ki opazi, da so podatki o pravnem subjektu napačni ali pomanjkljivi, lahko to informacijo posreduje Borzi po elektronski pošti na naslov: lei@zse.hr.
Podpora uporabnikom je dostopna vsak delovni dan od 9. do 16. ure.

Telefonska številka: (+385) 01 4686 829

E-pošta: lei@zse.hr
Vsak uporabnik LEI podatkov ima možnost vložiti zahtevo za preveritev točnosti in popolnosti referenčnih podatkov o pravni osebi in LEI kodi. Prav tako je možno prijaviti sum, da je dodeljena LEI koda dvojnik, da sta eni pravni osebi dodeljeni dve LEI kodi ali da je nad pravno osebo uveden postopek, ki vpliva na njen status. Vse prejete zahteve bodo preverjene z javno dostopnimi uradnimi viri in obveščeni boste o izidu preveritve.

Zahtevo za preveritev ustreznosti LEI podatkov lahko pošljete na elektronskem obrazcu, ki je dostopen pri pregledovanju referenčnih podatkov za določeno pravno osebe s klikom na povezavo "Preverjanje podatkov".
Dne 1. maja 2017, vsi izdajatelji LEI oznake, ki so del globalnega sistema LEI ter tako tudi Zagrebška borza, začnejo zbirati "Level2" podatke, ki se nanašajo na lastniško povezavo med subjekti. Ob vložitvi vloge za dodelitev, podaljšanje ali prenos LEI oznake morajo pravni subjekti predložiti podatke o lastniški povezavi s svojo neposredno in končno obvladujočo družbo, če ta obstaja.

Podatki o lastniški povezavi se nanašajo na računovodsko konsolidacijo, kot je to določeno v Zakonu o računovodstvu, Hrvaškemu standardu finančnega poročanja 2 (HSFI 2) ali Mednarodnemu standardu finančnega poročanja 10 (MSFI 10). Računovodska konsolidacija pomeni, da je obvladujoča družba obvezna pripravljati konsolidirana finančna poročila za odvisne pravne osebe, nad katerimi ima nadzor v skladu z ustreznim računovodskim standardom, ki se nanaša nanj in v skladu s katerim pripravlja finančna poročila.

Neposredna obvladujoča družba je prva obvladujoča družba v skupini neposredno nad subjektom, ki ima nadzor nad njim in ki pripravlja konsolidirana finančna poročila, ki zajemajo finančna poročila subjekta.
Končna obvladujoča družba je zadnja obvladujoča družba v skupini nad subjektom, ki ima nadzor nad njim in pripravlja konsolidirana finančna poročila, ki vključujejo finančna poročila subjekta.

Zato prosimo pravne osebe, ki imajo obvladujočo družbo, da se vnaprej pripravijo ter da pred vložitvijo vloge za dodelitev, podaljšanje ali prenos LEI oznake zberejo naslednje podatke in dokumente za neposredno in končno obvladujočo družbo:
 • konsolidirano finančno poročilo obvladujoče družbe ali drugi pravni dokument iz katerega je razvidno  lastniško razmerje med subjektom in obvladujočo družbo
 • povezavo na konsolidirano finančno poročilo ali dokument iz katerega je razvidna konsolidacija, če je javno dostopen
 • LEI oznako obvladujoče družbe
 • če obvladujoča družba nima LEI oznake, potem bo potrebno podati točno ime in naslov matične družbe, kot tudi informacije o vpisu v sodni register, v katerem je obvladujoča družba registrirana
Pravna oseba, ki ima neposredno ali končno obvladujočo družbo ima pravico, da zavrne zagotavljanje podatkov o eni od njih ali o obeh v primeru enega od naslednjih razlogov, katerega je potrebno podati z vložitvijo vloge:
 • Obstajajo pravne ovire za objavo podatkov o obvladujoči družbi
 • Obvladujoča družba ni dala dovoljenja za objavo informacij, ali ni mogoče vzpostaviti stika
 • Zavezujoči pravni odnosi preprečujejo objavo informacij
 • Ni mogoče preprečiti škodljivih učinkov objave podatkov o obvladujoči družbi
 • Objava bi škodila pravnemu subjektu ali obvladujoči družbi
Če pravni subjekt nima obvladujočega pravnega subjekta, mora za to podati enega izmed sledečih razlogov:
 • Obvladujoča družba ne obstaja, ker gospodarski subjekt nadzira fizična oseba.
 • Obvladujoča družba ne obstaja, ker gospodarski subjekt nadzira pravna oseba, ki ni predmet konsolidacije.
 • Obvladujoča družba ne obstaja, ker je neznano kdo nadzira gospodarski subjekt (razpršeno lastništvo).
Več informacij o zbiranju "Level 2" podatkov lahko najdete na spletnih straneh Globalne LEI organizacije (GLEIF).

Hitre povezave