Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800U0J1O9AI3HL378
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 15.06.2018
Datum obnove LEI oznake 26.06.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 26.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CESTORAD dioničko društvo za izgradnju građevinskih objekata, Vinkvci
Identifikator subjekta u registru 030028054
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Duga 23
Poštanski broj 32100
Grad Vinkovci
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Duga 23
Poštanski broj 32100
Grad Vinkovci
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca