Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780000OBPECY38L982
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 17.09.2019
Datum obnove LEI oznake 17.09.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 16.09.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Identifikator subjekta u registru 081238469
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica grada Vukovara 269d
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica grada Vukovara 269d
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca