Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800K0OC3ERKT5W604
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 27.10.2022
Datum obnove LEI oznake 27.10.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 12.09.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VODOGRADNJA OSIJEK dioničko društvo u stečaju
Identifikator subjekta u registru 030035792
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika [""]
Naziv pravnog nasljednika [""]
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Šándora Petöfia 206A
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Šándora Petöfia 206A
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca